Держбюджетна тематика

1) Фундаментальні дослідження:

1.Закономірності управління системами міських пасажирських перевезень ( 2015-2017 рр.)

Керівник - Лобашов Олексій Олегович, д-р техн. наук, проф

2.Створення фундаментальних основ теорії випробувань багатовимірних об'єктів на вібронадійність в умовах відтворення просторових траєкторій руху (2015-2017 рр.)

Керівник - Шпачук Володимир Петрович, д-р техн. наук, проф.

3.Стратегічний моніторинг та антикорупційний аудит в системі фінансово-економічної безпеки держави, регіону, суб’єктів господарювання в умовах євроінтеграції ( 2015-2017 рр.)

Керівник - Момот Тетяна Валеріївна, д-р екон. наук, проф.

4. Методологічні аспекти інноваційного розвитку економіки держави (2019-2021 рр.)

Керівник - Бабаєв Володимир Миколайович, д-р наук з держ. упр., проф.

2) Прикладні дослідження: 

1. Методологія та інформаційні технології управління стейкхолдерами проектів та програм міського розвитку ( 2016-2017 рр.)

Керівник - Чумаченко Ігор Володимирович, д-р техн. наук, проф

2.Науково-технічне обґрунтування використання фітотехнологій для захисту малих річок України від забруднення та їх екологічного відновлення ( 2016-2017 рр.)

Керівник - Стольберг Фелікс Володмирович, д-р техн. наук, проф.

3.Розробка програмного комплексу з об’єктно-орієнтованого проектування електромеханічних перетворювачів енергії та інтелектуальної системи забезпечення їх високоефективного функціонування ( 2017-2019 рр.)

Керівник - Плюгін Владислав Євгенович, д-р техн. наук, доц.

4. Створення та дослідження ефективності універсальної системи екологічного діагностування теплових двигунів та котельних установок ( 2017-2019 рр.)

Керівник  - Полив’янчук Андрій Павлович, д-р техн. наук, проф.

5.Розробка інноваційних об’єктно-орієнтованих технологій підвищення еколого-енергетичної безпеки систем комунальної енергетики ( 2018-2021 рр.)

Керівник - Сухонос М.К, д-р.техн.наук,проф

6.Підвищення безпеки питного водопостачання населення Східної України в умовах надзвичайних ситуацій шляхом використання джерельних вод (2018-2021 рр.)

 Керівник - Стольберг, д-р.техн.наук,проф
 
7. Розробка методу призначення режимів високошвидкісної адаптивної ЧПК обробки тонкостінних деталей ЛА та її конверсійне застосування (2021-2022 рр.)
 
Керівник - Планковський С.І. д-р техн.наук, проф.
 
8. Розробка нових конструкцій, методів, методик та способів випробування грунтів для проектування ефективних комбінованих пальових і плитних фундаментів багатоповерхових будівель (2023-2024 рр.)
 
Керівник - Самородов О.В., д-р техн. наук, проф.
 
3) Науково-технічні (експериментальні) розробки:
 
1. Розробка електротехнічного комплексу для енергоефективних технологій обробки дисперсних і в'язких речовин на основі багатофункціонального перетворювача енергії (2022-2023 рр.)
 
Керівник - Плюгін В.Є. д-р техн. наук, проф.
 
2. Розробка скринінгової системи ранньої діагностики серцево-судинних захворювань та COVID-19 на базі реографічного методу досліджень (2022-2023 рр.)
 
Керівник - Сергєєв В.Г. канд. техн. наук, доц.
 
3. Розробка технології безперервного спірального намотування високоміцних елементів транспортно-пускових контейнерів ракетного озброєння (2023-2024 рр.)
 
Керівник - Планковський С.І. д-р техн. наук., проф.
 
4) Дослідження молодих вчених:
 
1. Формування організаційно-економічного механізму управління бюджетуванням об'єднаних громад в умовах децентралізації (2019-2021 рр.)
 
Керівник - Бібік Н.В., канд. екон. наук, доц.
 
 2. Розробка наукових основ впровадження інтелектуальних енергоефективних систем електропостачання Smart-Grid (2019-2021 рр.)

 Керівник - Тугай Д.В., д-р техн. наук, доц.

3. Нові механізми горизонтальної колаборації для забезпечення сталого розвитку транспортно-логістичних систем (2020-2022 рр.)

Керівник - Галкін Андрій Сергійович, канд.техн.наук,доц.

4. Механізми відновлення логістики для територій післявоєнного конфлікту на основі інтегрованого транспортного планування (2023-2025 рр.)

Керівник - Галкін А.С. д-р техн. наук., проф.

 

Перелік проектів, що пропонуються до виконання за рахунок видатків державного бюджету починаючи з 2020 року

 

Перелік проектів,що пропонуються до виконання за рахунок видатків державного бюджету починаючи з 2021 року

 

Перелік проектів,що пропонуються до виконання за рахунок видатків державного бюджету починаючи з 2022 року

Перелік проектів,що пропонуються до виконання за рахунок видатків державного бюджету починаючи з 2023 року


Інформація щодо виконання госпдоговірних тем 

Науково-педагогічний склад Університету виконує госпдоговори за наступними напрямами: 

      1.Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави

 •  Найважливіші фундаментальні проблеми фізико-математичних і технічних наук;
 •  Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук;

   2.Інформаційні та комунікаційні технології

 • Нові апаратні рішення для перспективних засобів обчислювальної техніки, інформаційних та комунікаційних технологій;
 • Технології та засоби розробки програмних продуктів і систем;
 • Технології та засоби математичного моделювання, оптимізації та системного аналізу розв'язання надскладних завдань державного значення;
 • Технології та засоби захисту інформації;

    3.Енергетика та енергоефективність

 •    Технології ефективного енергозабезпечення будівель і споруд;
 • Технології електроенергетики та теплоенергетики;
 • Способи застосування сучасного енергоменеджменту. Технології забезпечення енергобезпеки;
 •  Енергоефективні технології на транспорті;
    4.Раціональне природокористування
 • Технології моделювання та прогнозування стану навколишнього природного середовища та змін клімату;
 • Технології утилізації та видалення побутових і промислових відходів;
 • Технології раціонального водокористування, підвищення ефективності очищення стічних вод та запобігання забрудненню водних об'єктів;
 • Технології очищення та запобігання забрудненню атмосферного повітря;

 5. Науки про життя

 • Проблеми розвитку особистості, суспільства, демографія та соціально-економічна політика;

6.Нові речовини і матеріали

 • Застосування технологій отримання, діагностики та оброблення конструкційних, функціональних і композиційних матеріалів.

 Перелік документів для оформлення госпдоговірних робіт між замовником та виконавцем НДР:

 1.  Розпорядження про попередження та запобігання спорів та розбіжностей з замовниками науково-дослідних та інших робіт, що виконуються за госпдоговорами  (pdf)
 2. Порядок документального супроводження процесу виконання госдоговірних тем (pdf)
 3. Договір (doc)
 4. Календарний план робіт (doc)
 5. Протокол угоди про договірну ціну (doc)
 6. Технічне завдання (doc)
 7.  Калькуляція (doc)
 8.  Додаткова угода (doc)
 9. Скоригований календарний план робіт (doc)
 10. Інформаційна довідка для стат. звітності (doc)
 11. Акт здачі-приймання робіт (doc)
 12. Технічна інформація (doc)
 13. Список виконавців (doc)
 14. Договір на виконання НДР  (doc)
 15. Договір на виконання проектних робіт (doc)
 16.  Акт приймання-здачі робіт виконавця НДДКР (doc)
 17.  Акт приймання, здачі робіт підрядника (doc)
 18.  Технічне завдання виконання НДДКР (doc)
 19.  Завдання на проектування (doc)
 20.  Звіт виконавця (doc)
 21.  Звіт підрядника (doc)
 22.  Акт впровадження НДР в учбовий процес (doc)
 23. Акт приймання-здачі робіт (doc)

 Контактний телефон відділу з організації держбюджетних та госпдоговірних робіт НДЧ : 707-32-28


Наукові та науково-технічні роботи, які виконувались в межах кафедральних тематик Університету
 
На кафедрах Університету постійно ведуться наукові роботи за наступними темами:
 

з/п

Кафедра, науковий

керівник роботи

Назва роботи

     1

Основ архітектурного проектування 
 
Науковий керівник-канд.арх., доц.
Вотінов М.А.

Вдосконалення дистанційного процесу викладання проектно-графічних дисциплін в архітектурній освіті

     2

Архітектури будівель і споруд та дизайну архітектурного середовища
 
Науковий керівник - д-р арх., доц.
Осиченко Г.О.

Теоретичні основи архітектури громадських і житлових будівель

    3

Ландшафтного проєктування та садово-паркового мистецтва
Науковий керівник - д-р арх.проф.
Гатальська Н.В.

Обгрунтування заходів сталого розвитку паркових об'єктів

    4

Ландшафтного проєктування та садово-паркового мистецтва
 
Науковий керівник - канд.біол.наук
Соколенко У.М.

Розробка науково-практичних підходів просторового планування ландшафтних об'єктів загального користування в м.Харків

    5

Інноваційних технологій в дизайні архітектурного середовища
 
Науковий керівник - д-р арх., проф.
Фоменко О.О.

Системи екологічної сертифікації в архітектурі

    6

Інноваційних технологій в дизайні архітектурного середовища
 
Науковий керівник- канд.арх., доц.
Авербах М.Я.

Візуально-інформаційне середовище сучасного міста

    7

Інноваційних технологій в дизайні архітектурного середовища
 
Науковий керівник - д-р арх., доц.
Данилов С.М.

Інноваційні технології в аналізі, моделюванні та проектуванні архітектурної складової міста

   8

Цифрового моделювання та графіки
 
Науковий керівник-канд. техн. наук, проф.
Герасименко В.В.

Інформаційне забезпечення архітектурно-будівельних об'єктів

   9

Будівельних конструкцій
 
Науковий керівник - д-р техн.наук, проф.
Шмуклер В.С. 

Методи управління поведінкою конструкцій в теорії та практиці будівництва

   10

Міського проєктування
 
Науковий керівник - канд.техн.наук, доц.
Завальний О.В.

Реновація промислової забудови та її адаптація до сучасного міського середовища

   11

Будівельного проєктування
 
Науковий керівник – канд.техн.наук, проф.
Череднік Д.Л.

Дослідження зміни фізико-механічних властивостей дерев'яних конструкцій у процесі тривалої експлуатації, виготовлених із деревини хвойних порід України

   12

Будівельного проєктування
 
Науковий керівник – канд. техн. наук, доц.
Рюмін В.В. 

Удосконалення методики розрахунку вузлового з'єднання сталевої балки з колоною

   13

Геотехніки, підземних споруд та гідротехнічного будівництва
 
Науковий керівник – д-р техн.наук, проф.
Кічаєва О.В.

Вплив природних та антропогенних факторів на надійність системи "будівля-основа"

   14

Охорони праці та безпеки життєдіяльності 
 
Науковий керівник – канд. техн. наук, доц. 
Данова К.В.

Забезпечення цивільної безпеки суб'єктів господарювання та територій у режимі повсякденної діяльності та надзвичайної ситуації 

   15

Земельного адміністрування та геоінформаційних систем
 
Науковий керівник – д-р екон.наук., проф.
Мамонов К.А.

Територіальний розвиток використання земель

   16

Матеріалознавства та інженерії композитних конструкцій
 
Науковий керівник – д-р техн.наук, проф.

Розвиток технології виробництва ефективних матеріалів та їх впровадження у будівництві

   17

Інженерної екології міст
 
Науковий керівник – канд.техн.наук., доц.
Дядін Д.В.

Забезпечення сталого розвитку урбосистем в умовах змін клімату

   18

Водопостачання, водовідведення і очищення вод
 
Науковий керівник – д-р техн. наук., проф.
Епоян С.М.

Удосконалення технологічних процесів очищення природних та стічних вод

   19

Хімії та інтегрованих технологій
 
Науковий керівник – канд.техн.наук, доц.
Гуріна Г.І.

Інноваційні рішення в хімії та інтегрованих технологіях

   20

Транспортних систем і логістики
 
Науковий керівник – канд. техн.наук, доц.
Куш Є.І.

Технологічне, ергономічне та логістичне забезпечення транспортних процесів в найзначніших містах

   21

Електричного транспорту
 
Науковий керівник – д-р техн.наук, проф.
Хворост М.В.

Наукові основи сучасних електромехатронних комплексів і систем електротранспорту


Наукове та нормативне забезпечення ресурсозбереження в промисловості і на транспорті

    22

Систем електропостачання та електроспоживання міст
 
Науковий керівник – д-р техн.наук., проф.
Плюгін В.Є.

Розробка проєкту сонячної електростанції, інтегрованої в електричну мережу підприємства, та системи диспетчерського управління

   23

Світлотехніки і джерел світла
 
Науковий керівник – д-р техн. наук, проф. Неєжмаков П.І.

Дослідження світлодіодних систем освітлення

   24

Альтернативної електроенергетики та електротехніки
 
Науковий керівник – д-р техн. наук., проф.
Тугай Д.В.

Методика синтезу систем керування енергетичними установками розподіленої генерації електроенергії з нетрадиційними та відновлювальними джерелами

   25 
Енергоефективних інженерингових систем
 
Науковий керівник – канд.техн.наук, доц.
Гранкіна В.В.
Впровадження енергоефективних інженерних систем будівель в Україні
   26
Комп'ютерних наук та інформаційних технологій
 
Науковий керівник – д-р фіз-мат. наук, проф.
Новожилова М.М.
Моделювання та оптимізація інформаційної інфраструктури міста
   27
Підприєництва та бізнес-адміністрування
 
Науковий керівник – д-р екон.наук, проф.
Димченко О.В.
Підприємництво та бізнес: організаційні, управлінські та економічні складові
   28
Економічної теорії та міжнародної економіки
 
Науковий керівник – канд.екон.наук, доц.
Федотова Ю.В.
Глобальні трансформації світового господарства та розвиток євроінтеграційних процесів
   29
Фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту
 
Науковий керівник – д-р екон.наук., проф.
Момот Т.В.
Фінансово-економічна безпека в умовах цифрової економіки: обліково-аналітичне забезпечення та антикорупційний аудит
   30
Економіки
 
Науковий керівник – канд.екон.наук, доц.
Матвєєва Н.М.
 Економічний розвиток: макро-, мезо-, мікрорівень
    31

Менеджменту і публічного адміністрування 

Науковий керівник- д-р екон.наук, проф.

Новікова М.М.

Управління потенціалом розвитку громад, територій, організацій: теорія, методологія, практика
    32

Туризму і готельного господарства

Науковий керівник- д-р екон.наук, проф.

Оболенцева Л.В.

Сучасні тенденції розвитку індустрії туризму та гостинності: глобальні виклики
    33

Правового забезпечення господарської діяльності

Науковий керівник- канд.юрид.наук, доц.

Килимник І.І.

Правове забезпечення інформаційної безпеки в сучасних умовах
 
Виконання науково-дослідних  робіт опирається на наступний перелік документів: 
 
 1.   Вимоги до оформлення звітів (doc)
 2.   ДСТУ 3008:2015. Звіти у сфері науки і техніки.  (pdf)
 3. Наказ ХНУМГ №146-01 від 14 травня 2018 року   (pdf)
 4. Рубрикатор науково-технічної інформації ДК 022:2008 (pdf)