Держбюджетна тематика

1) Фундаментальні дослідження:

1.Закономірності управління системами міських пасажирських перевезень ( 2015-2017 рр.)

Керівник - Лобашов Олексій Олегович, д-р техн. наук, проф

2.Створення фундаментальних основ теорії випробувань багатовимірних об'єктів на вібронадійність в умовах відтворення просторових траєкторій руху (2015-2017 рр.)

Керівник - Шпачук Володимир Петрович, д-р техн. наук, проф.

3.Стратегічний моніторинг та антикорупційний аудит в системі фінансово-економічної безпеки держави, регіону, суб’єктів господарювання в умовах євроінтеграції ( 2015-2017 рр.)

Керівник - Момот Тетяна Валеріївна, д-р екон. наук, проф.

4. Методологічні аспекти інноваційного розвитку економіки держави (2019-2021 рр.)

Керівник - Бабаєв Володимир Миколайович, д-р наук з держ. упр., проф.

2) Прикладні дослідження: 

1. Методологія та інформаційні технології управління стейкхолдерами проектів та програм міського розвитку ( 2016-2017 рр.)

Керівник - Чумаченко Ігор Володимирович, д-р техн. наук, проф

2.Науково-технічне обґрунтування використання фітотехнологій для захисту малих річок України від забруднення та їх екологічного відновлення ( 2016-2017 рр.)

Керівник - Стольберг Фелікс Володмирович, д-р техн. наук, проф.

3.Розробка програмного комплексу з об’єктно-орієнтованого проектування електромеханічних перетворювачів енергії та інтелектуальної системи забезпечення їх високоефективного функціонування ( 2017-2019 рр.)

Керівник - Плюгін Владислав Євгенович, д-р техн. наук, доц.

4. Створення та дослідження ефективності універсальної системи екологічного діагностування теплових двигунів та котельних установок ( 2017-2019 рр.)

Керівник  - Полив’янчук Андрій Павлович, д-р техн. наук, проф.

5.Розробка інноваційних об’єктно-орієнтованих технологій підвищення еколого-енергетичної безпеки систем комунальної енергетики ( 2018-2021 рр.)

Керівник - Сухонос М.К, д-р.техн.наук,проф

6.Підвищення безпеки питного водопостачання населення Східної України в умовах надзвичайних ситуацій шляхом використання джерельних вод (2018-2021 рр.)

 Керівник - Стольберг, д-р.техн.наук,проф
 
3) Дослідження молодих вчених:
 
1. Формування організаційно-економічного механізму управління бюджетуванням об'єднаних громад в умовах децентралізації (2019-2021 рр.)
 
Керівник - Бібік Н.В., канд. екон. наук, доц.
 2. Розробка наукових основ впровадження інтелектуальних енергоефективних систем електропостачання Smart-Grid (2019-2021 рр.)

 Керівник - Тугай Д.В., д-р техн. наук, доц.

3. Нові механізми горизонтальної колаборації для забезпечення сталого розвитку транспортно-логістичних систем (2020-2022 рр.)

Керівник - Галкін Андрій Сергійович, канд.техн.наук,доц.

 

Перелік проектів, що пропонуються до виконання за рахунок видатків державного бюджету починаючи з 2020 року

 

Перелік проектів,що пропонуються до виконання за рахунок видатків державного бюджету починаючи з 2021 року

 

Перелік проектів,що пропонуються до виконання за рахунок видатків державного бюджету починаючи з 2022 року


Інформація щодо виконання госпдоговірних тем 

Науково-педагогічний склад Університету виконує госпдоговори за наступними напрямами: 

      1.Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави

 •  Найважливіші фундаментальні проблеми фізико-математичних і технічних наук;
 •  Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук;

   2.Інформаційні та комунікаційні технології

 • Нові апаратні рішення для перспективних засобів обчислювальної техніки, інформаційних та комунікаційних технологій;
 • Технології та засоби розробки програмних продуктів і систем;
 • Технології та засоби математичного моделювання, оптимізації та системного аналізу розв'язання надскладних завдань державного значення;
 • Технології та засоби захисту інформації;

    3.Енергетика та енергоефективність

 •    Технології ефективного енергозабезпечення будівель і споруд;
 • Технології електроенергетики та теплоенергетики;
 • Способи застосування сучасного енергоменеджменту. Технології забезпечення енергобезпеки;
 •  Енергоефективні технології на транспорті;
    4.Раціональне природокористування
 • Технології моделювання та прогнозування стану навколишнього природного середовища та змін клімату;
 • Технології утилізації та видалення побутових і промислових відходів;
 • Технології раціонального водокористування, підвищення ефективності очищення стічних вод та запобігання забрудненню водних об'єктів;
 • Технології очищення та запобігання забрудненню атмосферного повітря;

 5. Науки про життя

 • Проблеми розвитку особистості, суспільства, демографія та соціально-економічна політика;

6.Нові речовини і матеріали

 • Застосування технологій отримання, діагностики та оброблення конструкційних, функціональних і композиційних матеріалів.

 Перелік документів для оформлення госпдоговірних робіт між замовником та виконавцем НДР:

 1.  Розпорядження про попередження та запобігання спорів та розбіжностей з замовниками науково-дослідних та інших робіт, що виконуються за госпдоговорами  (pdf)
 2. Порядок документального супроводження процесу виконання госдоговірних тем (pdf)
 3. Договір (doc)
 4. Календарний план робіт (doc)
 5. Протокол угоди про договірну ціну (doc)
 6. Технічне завдання (doc)
 7.  Калькуляція (doc)
 8.  Додаткова угода (doc)
 9. Скоригований календарний план робіт (doc)
 10. Інформаційна довідка для стат. звітності (doc)
 11. Акт здачі-приймання робіт (doc)
 12. Технічна інформація (doc)
 13. Список виконавців (doc)
 14. Договір на виконання НДР  (doc)
 15. Договір на виконання проектних робіт (doc)
 16.  Акт приймання-здачі робіт виконавця НДДКР (doc)
 17.  Акт приймання, здачі робіт підрядника (doc)
 18.  Технічне завдання виконання НДДКР (doc)
 19.  Завдання на проектування (doc)
 20.  Звіт виконавця (doc)
 21.  Звіт підрядника (doc)
 22.  Акт впровадження НДР в учбовий процес (doc)
 23. Акт приймання-здачі робіт (doc)

 Контактний телефон відділу з організації держбюджетних та госпдоговірних робіт НДЧ : 707-32-28


Наукові та науково-технічні роботи, які виконувались в межах кафедральних тематик Університету
 
На кафедрах Університету постійно ведуться наукові роботи за наступними темами:
 

з/п

Кафедра, науковий

керівник роботи

Назва роботи

     1

Електричного транспорту
 
Науковий керівник-канд. техн. наук, доц.
Шпіка М.І.

Наукові основи сучасних електромехатронних комплексів і систем електротранспорту

     2

Транспортних систем і логістики 
 
Науковий керівник - д-р техн. наук, проф. Лобашов О.О.

Транспортні процеси в найзначніших містах

    3

Будівельних конструкцій
Науковий керівник - д-р техн. наук, проф. Шмуклер В.С.

Методи управління поведінкою конструкцій в території та на практиці будівництва

    4

Механіки грунтів, фундаментів та інженерної геології
 
Науковий керівник - канд.техн.наук Александрович В.А.

Вплив природних та антропогенних факторів на надійність системи «будівля-основа»

    5

Світлотехніки і джерел світла
 
Науковий керівник - д-р техн. наук, проф. Неєжмаков П.І.

Дослідження енергоефективних освітлювальних систем

    6

Земельного адміністрування та геоінформаційних систем
 
Науковий керівник-д-р екон. наук, проф. Мамонов К.А.

Дослідження земельно-майнового комплексу Харківського національного університету міського господарства іені О.М. Бекетова засобами ГІС

    7

Основ архітектурного проектування
 
Науковий керівник - канд.арх., доц.
Вотінов М.А.

Інноваційна інфраструктура як основа сталого розвитку сучасного мегаполісу

   8

Основ архітектурного проектування
 
Науковий керівник-канд. техн. наук, доц. Лусь В.І.

Формування професійних інженерно-графічних компетенцій студентів в процесі їх навчання комп’ютерній графіці

   9

Архітектури будівель і споруд та дизайну архітектурного середовища
 
Науковий керівник - канд. арх., доц.
Попова О.А.

Новітні напрями архітектурно-дизайнерського формування міського середовища в умовах сталого розвитку

   10

Архітектури будівель і споруд та дизайну архітектурного середовища
 
Науковий керівник - канд. арх., доц.
Попова О.А.

Стратегія розвитку архітектурно-дизайнерського середовища Харківського регіону 2020-2023

   11

Містобудування
Науковий керівник – д-р арх.,доц. Древаль І.В.

Вдосконалення містобудівної організації населених місць в контексті сталого розвитку (на прикладі Харківської агломерації)

   12

Нафтогазової інженерії і технологій
Науковий керівник – д-р техн.наук, проф.
Капцов І.І.

Підвищення ефективності експлуатації інженерних  систем

   13

Систем електропостачання та електроспоживання міст
 
Науковий керівник – канд. техн. наук, доц. Калюжний Д.М.

Підвищення енергоефективності роботи систем електропостачання та електроспоживання міст

   14

Систем електропостачання та електроспоживання міст
 
Науковий керівник – канд. техн. наук, доц. Рожков П.П.

Оптимізація структури електричної мережі методом лінійного програмування

   15

Систем електропостачання та електроспоживання міст
 
Науковий керівник – канд. техн. наук Ковальова Ю.В.

Підвищення надійності розподільних електричних мереж 10 кВ

   16

Систем електропостачання та електроспоживання міст
 
Науковий керівник – канд. техн. наук, доц. Охріменко В.М.

Підвищення енергоефективності розподільних мереж 0,4 кВ

   17

Економічної теорії і міжнародної економіки
 
Науковий керівник – д-р екон. наук, проф. Решетило В.П.

Інституціональні засади реформування економіки регіонів України за умов децентралізації

   18

Охорони праці та безпеки життєдіяльності 
 
Науковий керівник – канд. техн. наук, доц. Данова К.В.

Забезпечення цивільної безпеки суб’єктів господарювання та територій у режимі повсякденної діяльності та надзвичайної ситуації

   19

Менеджменту і публічного адміністрування 
 
Науковий керівник – д-р екон. наук, проф. Новікова М.М.

Забезпечення якості прийняття управлінських рішень в умовах європейської інтеграції: теорія, методологія та практика

   20

Туризму і готельного господарства
Науковий керівник – д-р екон. наук, доц. Оболенцева Л.Ф.

Туризм та міське середовище: проблеми управління та перспективи розвитку

   21

Інженерної екології міст
Науковий керівник – канд. техн. наук, доц. Дядін Д.В.

Екологічно сталий розвиток урбосистем в контексті європейської інтеграції України

    22

Інженерної екології міст
Науковий керівник – канд. с-г наук
Дрозд О.М.

Наукові засади оцінювання функціональної стійкості компонентів компонентів ландшафтів територій нафто газовидобування

   23

Технології будівельного виробництва і будівельних матеріалів
 
Науковий керівник – д-р техн. наук, проф. Кондращенко О.В.

Інноваційний підхід до розробки природоподібних технологій у будівництві в Україні

   24

Підприємництва та бізнес-адміністрування
 
Науковий керівник – д-р екон. наук., проф. Димченко О.В. 

Підприємництво та бізнес: організаційні, управлінські та економічні складові

   25 
Фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту
 
Науковий керівник – д-р екон. наук, проф.
Момот Т.В.
Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегічного управління фінансово-економічного безпекою суб’єктів господарювання України в умовах глобалізації: теорія, методологія, практика
   26
Економіки
 
Науковий керівник – канд. екон. наук, доц. Матвєєва Н.М.
Економічний розвиток: макро-, мезо-, мікрорівень
   27
Комп’ютерних наук та інформаційних технологій
 
Науковий керівник – д-р ф-м наук, проф. Новожилова М.В.
Інформаційні системи і технології в міському просторі
   28
Альтернативної електроенергетики та електротехніки
 
Науковий керівник – д-р техн. наук, доц.
Тугай Д.В.
Методика синтезу систем керування енергетичними установками розподіленої генерації електроенергії з нетрадиційними та відновлювальними джерелами
   29
Водопостачання водовідведення і очищення вод
 
Науковий керівник – д-р техн. наук, проф. Сталінський Д.В.
Обгрунтування технічних рішень для поліпшення процесів обробки води
   30
Міського будівництва
 
Науковий керівник – канд. техн. наук, доц. Завальний О.В.
Розвиток житлової забудови в умовах комплексної реконструкції міста
 
Виконання науково-дослідних  робіт опирається на наступний перелік документів: 
 
 1.   Вимоги до оформлення звітів (doc)
 2.   ДСТУ 3008:2015. Звіти у сфері науки і техніки.  (pdf)
 3. Наказ ХНУМГ №146-01 від 14 травня 2018 року   (pdf)
 4. Рубрикатор науково-технічної інформації ДК 022:2008 (pdf)