Контактна інформація: Рапіна Костянтин Олександрович (057) 707-31-07

На підставі договорі про співпрацю між компаніями-виробниками енергетичного обладнання ТОВ «НТК Енерго-Тайм», «ИЭК Холдинг» (Росія) та Харківським національним університетом міського господарства імені О.М.Бекетова на базі Університету створено Освітньо-виробничий центр «Сучасні технології в енергетиці» (далі ОВЦ СТЕ).

Директором центру призначити канд. техн. наук, доцента Мірошника О.В.

При ОВЦ СТЕ створено робочу групу з енергоаудиту:

- канд. техн. наук, доцент Доценко С.І.;

- канд. техн. наук, доцент Калюжний Д.М.;

- канд. техн. наук, доцент Рапіна К.О.

Головні завдання діяльності ОВЦ СТЕ

1. Отримання науковими і науково-педагогічними працівниками університету, студентами, аспірантами і докторантами значних наукових результатів, створення конкурентоспроможних на світовому ринку науково-технічних розробок та новітніх технологій в галузі енергетики.

2. Створення наукової та освітньої бази для підготовки студентів, аспірантів і докторантів, підвищення наукової кваліфікації науково-педагогічних і наукових працівників шляхом здійснення ними спільних наукових досліджень і розробок, зокрема із залученням наукових установ Національної та галузевих академій наук, підвищення кваліфікації інженерно-технічних працівників енергетичної галузі, співробітників інших організацій та установ.

3. Здійснення маркетингу в науково-технічній сфері відповідно до напряму досліджень та розробок, провадження інноваційної діяльності.

4. Сприяння накопиченню наукових та практичних знань студентами, аспірантами і докторантами для подальшого їх працевлаштування за фахом.

5. Організація та проведення науково-освітньої, науково-дослідної, інноваційної та міжнародної діяльності спільно з факультетами та іншими структурними підрозділами ХНУМГ імені О.М. Бекетова.

6. Впровадження результатів науково-дослідних робіт та інноваційної діяльності в навчальний процес ХНУМГ імені О.М. Бекетова з метою підвищення якості навчального процесу та забезпечення високого рівня науково-дослідної складової навчальних планів.

7. Співпраця з підприємствами, організаціями, фірмами, ВНЗ енергетичного профілю з метою вдосконалення матеріально-технічної бази ОВЦ СТЕ, розробки і впровадження інноваційних технологій.

8. Надання різних видів наукоємних та освітніх послуг, виконання робіт за профілем наукових напрямів діяльності ОВЦ СТЕ за договорами з замовниками робіт та споживачами послуг.

9. ОВЦ СТЕ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з кафедрами та структурними підрозділами ХНУМГ імені О.М. Бекетова, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, а також з підприємствами, установами, організаціями та об'єднаннями громадян як на території України, так і за кордоном.

Основні напрями діяльності ОВЦ СТЕ:

1. Проведення фундаментальних і прикладних досліджень, зокрема міждисциплінарних, які відповідають світовому рівню.

2. Створення конкурентоспроможних на світовому ринку науково-технічних продуктів, виробів, зразків нової техніки, технологій, надання наукомістких послуг, орієнтованих на ринок високих технологій.

3. Здійснення трансферу технологій у рамках науково-технічної і виробничої кооперації та співробітництва університету з промисловістю та підприємництвом, сприяння формуванню інноваційного підприємницького середовища.

4. Забезпечення умов для підготовки студентів, аспірантів і докторантів відповідно до головних напрямів наукової та науково-технічної діяльності ОВЦ СТЕ і вимог інноваційного розвитку економіки.

5. Спільно з кафедрами та структурними підрозділами ХНУМГ імені О.М. Бекетова удосконалення й реалізація освітніх програм вищої і післявузівської професійної освіти на основі державних освітніх стандартів, підготовка науково-методичної бази підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних працівників, інженерно-технічних працівників енергетичної галузі, співробітників інших організацій та установ, післядипломна підготовка та перепідготовка кадрів за головними напрямами наукової і науково-технічної діяльності ОВЦ СТЕ.

6. Використання кадрового наукового потенціалу ОВЦ СТЕ для вирішення актуальних наукових і науково-технічних проблем розвитку економіки.

7. Інтегрування науково-навчальної діяльності ОВЦ СТЕ з науковою діяльністю академічних наукових установ та виробничою діяльністю підприємств енергетичної галузі.

8. Міжнародне наукове, науково-технічне та освітнє співробітництво у межах укладених договорів університету з університетами-партнерами, підприємствами, фірмами, фондами.

9. Комерціалізація результатів науково-дослідної, науково-освітньої та інноваційної діяльності, здійснення інших видів діяльності, що приносить дохід відповідно до законодавства України та Статуту ХНУМГ імені О.М. Бекетова.

10. Проведенпя наукових заходів – семінарів, конференцій, симпозіумів.