Вимоги до оформлення звітів з НДР

Обов'язковій державній реєстрації та обліку підлягають відкриті (несекретні) НДР, що виконуються в наукових установах, вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації, на підприємствах та в організаціях України, фінансування яких повністю або частково здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.

ПОРЯДОК ПОДАННЯ ОБЛІКОВИХ ТА ЗВІТНИХ ДОКУМЕНТИ З НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ

Виконавець, зареєстрованої в УкрІНТЕІ у 30-денний строк з моменту закінчення НДР (або щороку за етап, у разі коли термін виконання НДР становить більше одного року і на етапі обумовлено договором із Замовником та вказано в реєстраційній карті (РК)) подає до УкрІНТЕІ:

- супровідний лист, у якому зазначаються назва НДР, її державний реєстраційний номер, перелік супровідних документів до НДР, що подаються до УкрІНТЕІ;

- заповнений бланк облікової картки (ОК) на паперовому носії у двох примірниках та копію РК;

- заповнену OK на електронному носії тип файлу (< >.txt);

- звіт про НДР на електронному носії, набраний одним файлом у Word (шрифт Times New Roman, розмір 14, тип файлу - (< >.doc)), або Acrobat – тип файлу (< >.pdf)) та завірений щодо ідентичності звіту на паперовому носії підписом керівника НДР на ярлику, наклеєному на електронному носії або підписаний маркером, титульну сторінку та список Виконавців на папе­ровому носії з їхніми
підписами та печатками;

- заповнений бланк інформаційної картки (ІК) НТП на паперовому носії у двох примірниках;

- заповнену ІК НТП на електронному носії тип файлу (< >.txt).

Звіт про НДР оформлюється відповідно до вимог чинного законодавства України зі стандартизації.

Наказ ХНАМГ № 131-01 від 01.09.2011 р.

ДСТУ 3008-95

 СПИСОК НДР на 16.09.2016 р. (в мережах робочого часу викладачів)

Назва кафедри

Назва роботи

Термін виконання

Державний реєстраційний номер

Факультет транспортних систем та технологій

Електричного транспорту

Удосконалення систем обслуговування і ремонтів та модернізація технічних засобів міського господарства

01.01.14-31.12.16

0114U002790

Охорони праці та безпеки життєдіяльності

Проблеми захисту урбанізованих територій і розробка науково-методичних основ управління безпекою на об’єктах житлово- комунального господарства, будівництва та транспорту

01.01.16-31.12.19

0116U005176

Теоретичної і будівельної механіки

Створення методів розрахунку й способів технічної реалізації механічних систем підприємств міського господарства при впливі зовнішніх факторів  

01.01.15-31.12.18

0115U002308

Транспортних систем і логістики

Технологічні засоби ергономіки і логістики в транспортних системах

01.01.13-31.12.16

0113U001762

Містобудівельний факультет

Будівельних конструкцій

Нові ефективні конструктивні системи з раціональними параметрами

01.01.14-31.12.16

0114U002999

Земельного адміністрування та геоінформаційних систем

Теоретичні основи геоінформаційного моделювання міського середовища та оцінки нерухомості

01.01.14-31.12.16

0113U007440

Механіки грунтів, фундаментів та інженерної геології

Урахування складних інженерно-геологічних умов при розрахунку і проектуванні основ і фундаментів будівель та споруд

01.01.15-31.12.18

0115U004843

Технології будівельного виробництва і будівельних матеріалів

Удосконалення технології отримання бетонів зниженою енерго- і матеріалоємності

01.01.16-31.12.18

0116U005056

Факультет архітектури, дизайну та образотворчого мистецтва

Архітектури будівель і споруд та дизайну архітектурного середовища

Перспективи архітектурно-містобудівного розвитку Харківського регіону до 2020 року

01.01.14-31.12.16

0114U004417

Міського будівництва

Стратегічне планування розвитку урбанізованих територій

01.01.16-31.12.17

0116U005025

Містобудування

Стратегічне планування розвитку урбанізованих територій

01.01.16-31.12.17

0116U005025

Основ архітектурного проектування та рисунку

Гуманізація предметно-просторового середовища центру найзначнішого міста

Розробка інформаційно-освітнього середовища на основі індивідуалізації і диференціації навчання з метою підвищення якості викладання графічних дисциплін

01.01.15-31.12.1701.01.15-31.12.18

0114U0055910115U001219

Факультет інженерної екології міст

Експлуатації газових і теплових систем

Технології і методи ремонту газового обладнання і трубопровідних систем

Енергозбереження в системах життєзабезпечення населених пунктів

01.01.16-31.12.18


01.01.14-31.12.16

0116U005440


0114U001592

Водопостачання, водовідведення І очищення вод

Ресурсозберігаючі технології при очищенні природних та стічних вод

01.01.15-31.12.17

0115U001519

Факультет електропостачання і освітлення міст

Світлотехніки і джерел світла

Дослідження енергоефективних освітлювальних систем

01.01.16-31.12.20

0116U003677

Теоретичної та загальної електротехніки

Підвищення енергоефективності систем розподіленої генерації електроенергії з нетрадиційними і відновлювальними джерелами

01.01.16-31.12.19

0116U003911

Систем електропостачання та електроспоживання міст

Підвищення ефективності виробництва, передачі та використання електроенергії

01.01.15-31.12.19

0115U001898

Факультет економіки і підприємництва

Економіки підприємств бізнесадміністрування і регіонального розвитку

Підприємництво як стратегічний фактор розвитку бізнес-середовища регіону

01.01.16-31.12.2019

0116U005497

Фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту

Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегічного управління фінансово-економічною безпекою суб’єктів господарювання України в умовах глобалізації: теорія, методологія, практика

01.01.16-31.12.20

0116U005339

Економічної теорії

Теоретико-методологічні основи формування механізму модернізації економіки регіонів

01.01.12-31.12.16

0112U004193

Правового забезпечення господарської діяльності

Правове регулювання державно-приватного партнерства в галузі житлово-комунального господарства України. Проблеми та перспективи розвитку

01.01.14-31.12.16

0114U001290

Факультет менеджменту

Менеджменту і маркетингу в міському господарстві

Сталий розвиток в умовах глобальних викликів: методологія та практика

01.01.16-31.12.18

0116U003589

Туризму і готельного господарства

Інноваційні процеси розвитку індустрії туризму: теорія, методологія, практика

01.01.14-31.12.17

0114U005034

Прикладної математики і інформаційних технологій

Інформаційні системи і технології в міському просторі

01.01.16-31.12.20

0116U005356