Науковий парк «Наукоград-Харьков»

Наукоград-ХарьковУ березні 2012 року за підтримкою Національної академії наук України, Міністерства освіти і науки України, Харківської обласної державної адміністрації і Харківської міської ради з метою розвитку науково-технічної та інноваційної діяльності в Харківському регіоні, ефективного та раціонального використання наявного наукового потенціалу, матеріально-технічної бази для комерціалізації результатів наукових досліджень і їх впровадження на вітчизняному та закордонних ринках, розпочав свою діяльність Науковий парк (НП) «Наукоград-Харків».

 Засновниками НП «Наукоград-Харків» виступили:

- «Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України» наукова установа в особі директора Мацевитого Юрія Михайловича;

- «Науково-технічний концерн «ІПМаш НАН України» державне підприємство в особі виконавчого директора Кравченка Олега Вікторовича;

- «Академічний науково-освітній комплекс «Ресурс» добровільне об’єднання наукових та навчальних закладів м. Харкова в особі виконавчого директора Русанова Андрія Вікторовича.

Президент НП «Наукоград-Харків»: академік НАН України Мацевитий Ю.М., віце-президент – академік Міжнародної інженерної академії, дійсний член Академії будівництва України Бабаєв В.М.

           Науково-технічна рада НП «Наукоград-Харків»:

- Голова Науково-технічної ради – академік НАНУ Мацевитий Юрій Михайлович, директор інституту проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України;

- Вчений Секретар Науково-технічної ради – Чижов Володимир Петрович, заступник Генерального директора ННЦ Харківського фізико-технічного інституту з економіки;

           Члени Науково-технічної ради:

Кривцов Олександр Станіславович – перший заступник Харківського міського Голови;

Савін Євген Євгенович – заступник Голови Харківської обласної державної адміністрації;

Неклюдов Іван Матвійович – генеральний директор ННЦ Харківського фізико-технічного інституту;

Бакіров Віль Савбанович – ректор Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;

Бабаєв Володимир Миколайович – ректор Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова;

Кривцов Володимир Станіславович – ректор Національного аерокосмічного університету ім. М.Є Жуковського «Харківський авіаційний інститут»;

Товажнянський Леонід Леонідович – ректор Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»;

Данько Микола Іванович – ректор Української державної академії залізничного транспорту;

Бондаренко Михайло Федорович – ректор Харківського національного університету радіоелектроніки;

Tуренко Анатолій Миколайович – ректор Харківського національного автомобільно-дорожнього університету;

Шкодовський Юрій Михайлович – ректор Харківського національного університету будівництва і архітектури.   

          Пріоритетні напрямки діяльності Наукового парту:

- теплова енергетика;

- ядерна енергетика та радіаційні технології;

- машинобудування та високі машинобудівні технології;

- енергоефективність та ресурсозбереження, енергореставрація будівель;

- паливні технології;

- техногенна безпека;

- нетрадиційна енергетика та альтернативні джерела енергії;

- фізика твердого тіла, матеріалознавство та нанотехнології;

- фізика низьких температур і низькотемпературні технології;

- житлово-комунальне господарство;

- інформаційні технології;

- будівельний комплекс;

- транспорт;

- технологія та обладнання подвійного призначення.

          Основними завданнями діяльності Наукового парку є:

  • створення нових видів інноваційного продукту, здійснення заходів щодо комерціалізації, організації та забезпечення виробництва наукоємної, конкурентоспроможної на внутрішніх і зовнішніх ринках інноваційної продукції;
  • інформаційно-методичне, правове та консалтингове забезпечення засновників і партнерів Наукового парку, надання патентно-ліцензійної допомоги;
  • залучення студентів, випускників, аспірантів, науковців та працівників вищих навчальних закладів та установ НАН України, що входять до складу АНОК «Ресурс» до розроблення і виконання проектів Наукового парку;
  • сприяння розвитку та підтримки малого інноваційного підприємства;
  • організація підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів, необхідних для розроблення і реалізації проектів наукового парку;
  • залучення і використання у своїй діяльності ризикового (венчурного) капіталу, підтримка наукоємного виробництва;
  • захист та представництво інтересів засновників і партнерів Наукового парку в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, а також у відносинах з іншими суб’єктами господарювання під час організації та виконання проектів Наукового парку в межах, визначених установчими документами Наукового парку;
  • розвиток міжнародного і вітчизняного співробітництва у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності, сприяння залученню іноземних інвестицій;
  • виконання інших функцій, не заборонених законодавством України.