Здобувач наукового ступеня кандидата наук

Здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії
поза аспірантурою

 Особи, які професійно провадять наукову, науково-технічну або науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи (ХНУМГ імені О. М. Бекетова), мають право здобувати вищу освіту ступеня доктора філософії поза аспірантурою в університеті  без переривання трудової діяльності або під час перебування у творчій відпустці.

Такі особи прикріплюються до університету  строком до п’яти років.

Здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою передбачає повне та успішне виконання відповідної освітньо-наукової програми та навчального плану аспірантури  згідно із затвердженими в установленому порядку індивідуальним навчальним планом та індивідуальним планом наукової роботи прикріпленої особи та публічний захист дисертації у спеціалізованій вченій раді.

 Навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти осіб для реалізації свого права на здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою, а також їх наукове керівництво здійснюється за кошти Університету.