Докторантура

До докторантури приймаються особи, які мають ступінь доктора філософії, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності (зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені) і які мають наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.

 Для вступу до докторантури вступник не менше ніж за два місяці до вступу подає кафедрі, відділу, лабораторії чи іншому структурному підрозділу вищого навчального закладу (наукової установи) розгорнуту пропозицію, в якій міститься план дослідницької роботи та/або інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту. Протягом місяця з дня надходження документів від усіх вступників відповідний структурний підрозділ заслуховує їх наукові доповіді і шляхом голосування визначає можливість зарахування кожного вступника до докторантури та подає висновки на розгляд вченої ради вищого навчального закладу (наукової установи).

Особа, яка подає для вступу до докторантури диплом, що виданий іноземним вищим навчальним закладом, допускається до вступу нарівні з іншими вступниками. У разі позитивного рішення вченої ради вищого навчального закладу (наукової установи) щодо зарахування такого вступника в докторантуру вчена рада відповідного вищого навчального закладу (наукової установи) одночасно приймає рішення про визнання його диплома. У разі відмови вчена рада вищого навчального закладу (наукової установи) надає вступнику обґрунтоване пояснення причин такої відмови.

 Вчена рада вищого навчального закладу (наукової установи) в місячний строк розглядає висновки кафедри, відділу, лабораторії щодо кожного вступника і приймає рішення про його зарахування до докторантури та відповідно до наданої характеристики наукової діяльності вступника призначає докторанту наукового консультанта з числа штатних науково-педагогічних або наукових працівників відповідного вищого навчального закладу (наукової установи) із ступенем доктора наук з відповідної спеціальності. Рішення вченої ради затверджується і оформляється наказом керівника вищого навчального закладу (наукової установи).

На здійснення наукового консультування відводиться щороку 50 академічних годин навантаження на одного докторанта. Науковий консультант може здійснювати підготовку лише одного докторанта.

Спеціалізовані вчені ради

           Спеціалізовані вчені ради Харківського національного університету

                               міського господарства імені О. М. Бекетова

№ 

з/п

Шифр ради

Наукові спеціальності

Голова і учений секретар ради

Склад ради

1

Д 64.089.01

08.00.04 – економіка та управління підприємствами;

08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка;

21.04.02 – економічна безпека суб’єктів господарської діяльності

 

Голова ради – Момот Т.В., д.е.н., професор;

Учений секретар –

Кадничанський М.В.,

к.е.н., доцент

завантажити

2

Д 64.089.02

05.09.07 – світлотехніка та джерела світла

05.22.09 – електротранспорт 

Голова ради – Харченко Віктор Федорович., д.т.н., професор;

Учений секретар – Поліщук В.М., к.т.н., доцент

завантажити

3

Д 64.089.03

05.01.04 – ергономіка;

05.22.01 – транспортні системи

Заступник голови ради – Линник І.Е., д.т.н., професор;

Учений секретар – Понкратов Д.П., к.т.н., доцент

завантажити

4

Д 64.089.04

05.13.06 – інформаційні технології;

05.13.22 – управління проектами і програмами.

Голова ради – Чумаченко І.В., д.т.н., професор;

Учений секретар – Гусєва Ю.Ю., к.т.н., доцент

завантажити

5

К 64.089.05

05.14.02 – електричні станції, мережі і системи;

05.24.04 – кадастр та моніторинг земель.

Голова ради – Гавриленко Ю.М., д.т.н., професор;

Учений секретар – Мамонов К.А., д.е.н., професор

завантажити

6

К 64.089.06

18.00.01 – теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури;

18.00.04 – містобудуван-       ня та ландшафтна архітектура.

Голова ради –   Осиченко Г.О., д. архіт., доцент;

Учений секретар – Велігоцька Ю.С., к.архіт., доцент

завантажити


Здобувач наукового ступеня кандидата наук

Здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії
поза аспірантурою

 Особи, які професійно провадять наукову, науково-технічну або науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи (ХНУМГ імені О. М. Бекетова), мають право здобувати вищу освіту ступеня доктора філософії поза аспірантурою в університеті  без переривання трудової діяльності або під час перебування у творчій відпустці.

Такі особи прикріплюються до університету  строком до п’яти років.

Здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою передбачає повне та успішне виконання відповідної освітньо-наукової програми та навчального плану аспірантури  згідно із затвердженими в установленому порядку індивідуальним навчальним планом та індивідуальним планом наукової роботи прикріпленої особи та публічний захист дисертації у спеціалізованій вченій раді.

 Навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти осіб для реалізації свого права на здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою, а також їх наукове керівництво здійснюється за кошти Університету.

Дочірні категорії