Наукова діяльність студентів

Студентське наукове товариство (СНТ) – добровільне студентське об’єднання, яке створене в Університеті.

Діяльність СНТ здійснюється у відповідності до чинного законодавства України, наказів Міністерства освіти і науки України, наказів та розпоряджень ректора Університету, Статуту Університету та відповідного положення.

Основною метою діяльності СНТ є всебічне сприяння науковій, винахідницькій та творчій діяльності студентів.

          Принципи діяльності СНТ:

■ верховенство наукової творчості;

■ рівноправність усіх членів товариства;

■ гласність;

■ взаємозв'язок навчальної та наукової діяльності;

■ неналежність від політичних партій та рухів.

         Основними завданнями СНТ є:

■ Сприяння формуванню умов для розкриття інтелектуального, наукового та творчого потенціалу студентів;

■ Організація та розвиток студентського міжвузівського та міжнародного наукового співробітництва;

■ Сприяння участі студентів у науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах, олімпіадах і конкурсах студентських наукових робіт різного спрямування  і рівня;

■ Пошук та підтримка талановитих дослідників серед студентів, надання їм всебічної допомоги;

■ Представлення наукових та освітніх інтересів студентів.

          Для досягнення поставлених завдань СНТ:

■ розробляє та представляє ректорату, Вченій раді, структурним підрозділам Університету пропозиції по удосконаленню і розвитку наукової та творчої роботи студентів;

■ допомагає відповідним структурним підрозділам Університету у організації та проведенні наукових конференцій, семінарів, форумів, олімпіад, конкурсів та інших наукових заходів;

■ мотивує студентів до участі у різноманітних освітніх програмах, заходах та проектах;

■ сприяє виданню наукових праць студентів;

■ здійснює взаємодію з установами, організаціями та підприємствами, що пов'язані з діяльністю СНТ;

■ всебічно сприяє поширенню серед студентів інформації, що стосується проблем молодої науки в Університеті, інших вузах, наукових організаціях та установах України.