Центр регіонального розвитку

Cайт Центру регіонального розвитку: region.kname.edu.ua

На підставі договору про співпрацю між Харківською обласною державною адміністрацією, Харківською обласною радою, Харківським національним університетом імені В.Н. Каразіна, Харківським національним університетом міського господарства імені О.М. Бекетова та Асоціацією органів місцевого самоврядування Харківської області на базі Університету створено самостійний структурний підрозділ – Центр регіонального розвитку (далі Центр).

Директором Центру призначено д-ра екон. наук, доцента кафедри міської і регіональної економіки Димченко О.В.

Основними завданнями Центру є:

1) моніторинг та інформування про актуальні міжнародні програми та проекти міжнародної технічної допомоги направлених на регіональний розвиток;

2) консультування та допомога у розробці грантових проектів для подання у міжнародні фонди;

3) участь в підготовці цільових програм та грантових проектів;

4) участь у підготовці та здійсненні заходів щодо реалізації регіональних цільових програм;

5) моніторинг виконання регіональних програм.

Центр відповідно до покладених на нього завдань:

1)бере участь в межах компетенції в підготовці та реалізації складових цільових програм та проектів на території регіону;

2) бере участь в здійсненні аналізу можливих джерел фінансування, пошуку потенційних інвесторів для реалізації проектів на території регіону у тому числі за рахунок міжнародної технічної допомоги;

3) здійснює просвітницьку діяльність шляхом реалізації проектів та проведення тренінгів, семінарів та інших просвітницьких заходів, спрямованих на розробку планів, програм та пропозицій відносно розвитку соціальної, економічної та структурної перебудови регіону;

4) сприяє проведенню наукової діяльності у напрямку регіонального розвитку;

5) надає інформаційно-консультаційні послуги з підготовки комплекту технічної, економічної та іншої необхідної документації до проекту для участі у конкурсах на отримання грантової допомоги;

6) проводить дослідження з актуальних питань розвитку області та органів місцевого самоврядування, що входять до складу області;

7) здійснює моніторинг реалізації проектів, які впроваджуються за участю Центру і поширює відповідні узагальнені дані;

8) готує довідково-інформаційні матеріали щодо міжнародної грантової допомоги, поширює їх у встановленому порядку, у тому числі з використанням мережі Інтернет;

9) сприяє участі місцевих суб'єктів господарювання у конкурсному відборі інвестиційних проектів, що претендують на одержання державної підтримки;

10) бере участь та організовує проведення заходів, спрямованих на поширення кращих практик підготовки та реалізації проектів;

11) бере участь у плануванні та реалізації заходів щодо розбудови регіональної інвестиційної інфраструктури;

12) бере участь у організації та проведені навчання, підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації спеціалістів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері регіонального розвитку та місцевого самоврядування;

13) налагоджує співпрацю з міжнародними організаціями та фондами, надає підтримку в підготовці та реалізації проектів міжнародної технічної допомоги, спрямованої на розвиток регіону;

14) бере участь у діяльності консультативно-дорадчих та робочих органів з питань розвитку регіонів;

15) розробляє за дорученням органів місцевого самоврядування стратегії розвитку, здійсненні комплексної оцінки територій;

16) співпрацює з закордонними агентствами регіонального розвитку та іншими недержавними установами (інноваційними центрами, бюро технологічного розвитку, тощо) у напрямку використання їх досвіду стосовно діяльності, спрямованої на структурну перебудову та розвиток територій;

17) виконує інші функції згідно з покладеними на нього завданнями.

Освітньо-виробничий центр "Сучасні технології в енергетиці"

Контактна інформація: Рапіна Костянтин Олександрович (057) 707-31-07

На підставі договорі про співпрацю між компаніями-виробниками енергетичного обладнання ТОВ «НТК Енерго-Тайм», «ИЭК Холдинг» (Росія) та Харківським національним університетом міського господарства імені О.М.Бекетова на базі Університету створено Освітньо-виробничий центр «Сучасні технології в енергетиці» (далі ОВЦ СТЕ).

Директором центру призначити канд. техн. наук, доцента Мірошника О.В.

При ОВЦ СТЕ створено робочу групу з енергоаудиту:

- канд. техн. наук, доцент Доценко С.І.;

- канд. техн. наук, доцент Калюжний Д.М.;

- канд. техн. наук, доцент Рапіна К.О.

Головні завдання діяльності ОВЦ СТЕ

1. Отримання науковими і науково-педагогічними працівниками університету, студентами, аспірантами і докторантами значних наукових результатів, створення конкурентоспроможних на світовому ринку науково-технічних розробок та новітніх технологій в галузі енергетики.

2. Створення наукової та освітньої бази для підготовки студентів, аспірантів і докторантів, підвищення наукової кваліфікації науково-педагогічних і наукових працівників шляхом здійснення ними спільних наукових досліджень і розробок, зокрема із залученням наукових установ Національної та галузевих академій наук, підвищення кваліфікації інженерно-технічних працівників енергетичної галузі, співробітників інших організацій та установ.

3. Здійснення маркетингу в науково-технічній сфері відповідно до напряму досліджень та розробок, провадження інноваційної діяльності.

4. Сприяння накопиченню наукових та практичних знань студентами, аспірантами і докторантами для подальшого їх працевлаштування за фахом.

5. Організація та проведення науково-освітньої, науково-дослідної, інноваційної та міжнародної діяльності спільно з факультетами та іншими структурними підрозділами ХНУМГ імені О.М. Бекетова.

6. Впровадження результатів науково-дослідних робіт та інноваційної діяльності в навчальний процес ХНУМГ імені О.М. Бекетова з метою підвищення якості навчального процесу та забезпечення високого рівня науково-дослідної складової навчальних планів.

7. Співпраця з підприємствами, організаціями, фірмами, ВНЗ енергетичного профілю з метою вдосконалення матеріально-технічної бази ОВЦ СТЕ, розробки і впровадження інноваційних технологій.

8. Надання різних видів наукоємних та освітніх послуг, виконання робіт за профілем наукових напрямів діяльності ОВЦ СТЕ за договорами з замовниками робіт та споживачами послуг.

9. ОВЦ СТЕ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з кафедрами та структурними підрозділами ХНУМГ імені О.М. Бекетова, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, а також з підприємствами, установами, організаціями та об'єднаннями громадян як на території України, так і за кордоном.

Основні напрями діяльності ОВЦ СТЕ:

1. Проведення фундаментальних і прикладних досліджень, зокрема міждисциплінарних, які відповідають світовому рівню.

2. Створення конкурентоспроможних на світовому ринку науково-технічних продуктів, виробів, зразків нової техніки, технологій, надання наукомістких послуг, орієнтованих на ринок високих технологій.

3. Здійснення трансферу технологій у рамках науково-технічної і виробничої кооперації та співробітництва університету з промисловістю та підприємництвом, сприяння формуванню інноваційного підприємницького середовища.

4. Забезпечення умов для підготовки студентів, аспірантів і докторантів відповідно до головних напрямів наукової та науково-технічної діяльності ОВЦ СТЕ і вимог інноваційного розвитку економіки.

5. Спільно з кафедрами та структурними підрозділами ХНУМГ імені О.М. Бекетова удосконалення й реалізація освітніх програм вищої і післявузівської професійної освіти на основі державних освітніх стандартів, підготовка науково-методичної бази підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних працівників, інженерно-технічних працівників енергетичної галузі, співробітників інших організацій та установ, післядипломна підготовка та перепідготовка кадрів за головними напрямами наукової і науково-технічної діяльності ОВЦ СТЕ.

6. Використання кадрового наукового потенціалу ОВЦ СТЕ для вирішення актуальних наукових і науково-технічних проблем розвитку економіки.

7. Інтегрування науково-навчальної діяльності ОВЦ СТЕ з науковою діяльністю академічних наукових установ та виробничою діяльністю підприємств енергетичної галузі.

8. Міжнародне наукове, науково-технічне та освітнє співробітництво у межах укладених договорів університету з університетами-партнерами, підприємствами, фірмами, фондами.

9. Комерціалізація результатів науково-дослідної, науково-освітньої та інноваційної діяльності, здійснення інших видів діяльності, що приносить дохід відповідно до законодавства України та Статуту ХНУМГ імені О.М. Бекетова.

10. Проведенпя наукових заходів – семінарів, конференцій, симпозіумів.

Науковий парк «Наукоград-Харьков»

Наукоград-ХарьковУ березні 2012 року за підтримкою Національної академії наук України, Міністерства освіти і науки України, Харківської обласної державної адміністрації і Харківської міської ради з метою розвитку науково-технічної та інноваційної діяльності в Харківському регіоні, ефективного та раціонального використання наявного наукового потенціалу, матеріально-технічної бази для комерціалізації результатів наукових досліджень і їх впровадження на вітчизняному та закордонних ринках, розпочав свою діяльність Науковий парк (НП) «Наукоград-Харків».

 Засновниками НП «Наукоград-Харків» виступили:

- «Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України» наукова установа в особі директора Мацевитого Юрія Михайловича;

- «Науково-технічний концерн «ІПМаш НАН України» державне підприємство в особі виконавчого директора Кравченка Олега Вікторовича;

- «Академічний науково-освітній комплекс «Ресурс» добровільне об’єднання наукових та навчальних закладів м. Харкова в особі виконавчого директора Русанова Андрія Вікторовича.

Президент НП «Наукоград-Харків»: академік НАН України Мацевитий Ю.М., віце-президент – академік Міжнародної інженерної академії, дійсний член Академії будівництва України Бабаєв В.М.

           Науково-технічна рада НП «Наукоград-Харків»:

- Голова Науково-технічної ради – академік НАНУ Мацевитий Юрій Михайлович, директор інституту проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України;

- Вчений Секретар Науково-технічної ради – Чижов Володимир Петрович, заступник Генерального директора ННЦ Харківського фізико-технічного інституту з економіки;

           Члени Науково-технічної ради:

Кривцов Олександр Станіславович – перший заступник Харківського міського Голови;

Савін Євген Євгенович – заступник Голови Харківської обласної державної адміністрації;

Неклюдов Іван Матвійович – генеральний директор ННЦ Харківського фізико-технічного інституту;

Бакіров Віль Савбанович – ректор Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;

Бабаєв Володимир Миколайович – ректор Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова;

Кривцов Володимир Станіславович – ректор Національного аерокосмічного університету ім. М.Є Жуковського «Харківський авіаційний інститут»;

Товажнянський Леонід Леонідович – ректор Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»;

Данько Микола Іванович – ректор Української державної академії залізничного транспорту;

Бондаренко Михайло Федорович – ректор Харківського національного університету радіоелектроніки;

Tуренко Анатолій Миколайович – ректор Харківського національного автомобільно-дорожнього університету;

Шкодовський Юрій Михайлович – ректор Харківського національного університету будівництва і архітектури.   

          Пріоритетні напрямки діяльності Наукового парту:

- теплова енергетика;

- ядерна енергетика та радіаційні технології;

- машинобудування та високі машинобудівні технології;

- енергоефективність та ресурсозбереження, енергореставрація будівель;

- паливні технології;

- техногенна безпека;

- нетрадиційна енергетика та альтернативні джерела енергії;

- фізика твердого тіла, матеріалознавство та нанотехнології;

- фізика низьких температур і низькотемпературні технології;

- житлово-комунальне господарство;

- інформаційні технології;

- будівельний комплекс;

- транспорт;

- технологія та обладнання подвійного призначення.

          Основними завданнями діяльності Наукового парку є:

 • створення нових видів інноваційного продукту, здійснення заходів щодо комерціалізації, організації та забезпечення виробництва наукоємної, конкурентоспроможної на внутрішніх і зовнішніх ринках інноваційної продукції;
 • інформаційно-методичне, правове та консалтингове забезпечення засновників і партнерів Наукового парку, надання патентно-ліцензійної допомоги;
 • залучення студентів, випускників, аспірантів, науковців та працівників вищих навчальних закладів та установ НАН України, що входять до складу АНОК «Ресурс» до розроблення і виконання проектів Наукового парку;
 • сприяння розвитку та підтримки малого інноваційного підприємства;
 • організація підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів, необхідних для розроблення і реалізації проектів наукового парку;
 • залучення і використання у своїй діяльності ризикового (венчурного) капіталу, підтримка наукоємного виробництва;
 • захист та представництво інтересів засновників і партнерів Наукового парку в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, а також у відносинах з іншими суб’єктами господарювання під час організації та виконання проектів Наукового парку в межах, визначених установчими документами Наукового парку;
 • розвиток міжнародного і вітчизняного співробітництва у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності, сприяння залученню іноземних інвестицій;
 • виконання інших функцій, не заборонених законодавством України.

Рада молодих вчених

Рада молодих вчених (РМВ) створена 27 березня 2012 року з метою об'єднання наукової молоді Університету, всебічного сприяння молоді у науковій діяльності, сприяння реалізації молодіжних наукових ініціатив, захисту й реалізації інтересів, прав молодих учених у соціально-професійній сфері, а також сприяння їх соціально-професійному росту, збереження та розвитку її інтелектуального потенціалу, реалізації професійних, творчих та інших інтересів молодих вчених, залучення їх до розв'язання важливих проблем соціально-економічного розвитку України та Харківського регіону.

РМВ є постійно діючим громадським органом при науково-дослідному секторі ХНУМГ ім. О.М.Бекетова.

Молодий вчений, який бажає вступити до РМВ повинен заповнити та подати відповідальним членам РМВ заяву, за затвердженою формою, на ім'я голови РМВ. За відсутності наукового ступеня молодий вчений додає до заяви рекомендацію наукового керівника або члена РМВ. Розгляд заяв та затвердження кандидатур на вступ до РМВ відбувається на засіданні Правління. Про вихід зі складу РМВ молодий вчений повідомляє керівника РМВ заявою у довільній формі.

         Положение СМУ

Науково-технічний центр енергоефективних технологій

Науково-технічний центр енергоефективних технологій (НТЦЕТ) створений при науково-дослідному секторі Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова (ХНУМГ ім. О.М. Бекетова) для організації і проведення енергоаудиту будівель, споруд і підприємств в цілому, координації діяльності фахівців і викладачів в області розробки енергоощадних технологій, також їх впровадження в міському господарстві України, та наступної інтеграції науки в навчальний процес ХНУМГ ім. О.М.Бекетова.

НТЦЕТ здійснює науково-дослідну, навчально-освітню, прогнозно-аналітичну діяльність у сфері розвитку і впровадження енергоеффективних технологій в житлово-комунальній та промисловій сферах м Харкова, Харківської області та України, в цілому, бере участь у розробці перспективних планів і програм енергопостачання і енергоспоживання.

Напрямки діяльності НТЦЕТ:

- участь в підготовці і проведенні єдиної науково-технічної та навчально-методичної політики в області впровадження енергоефективних технологій в житлово-комунальній та промисловій сфері м. Харкова, Харківської області, та України в цілому;

- координація діяльності науковців та викладачів ХНУМГ, які ведуть наукові дослідження в області розробки та впровадження сучасних енергоефективних та ресурсозберігаючих технологій;

- підготовка попередніх техніко-економічних обгрунтувань проектів з енергоефективності з метою отримання внутрішніх та іноземних інвестицій;

- вдосконалення засобів збереження, накопичення та систематизації інформації і навчально-методичного забезпечення у сфері енергоефективних технологій шляхом впровадження нових програм і технічних засобів, інформаційних технологій, у тому числі геоінформаційних, а також передача у встановленому порядку інформації зацікавленим підприємствам і службам;

- аналіз передового вітчизняного і світового досвіду розробок і використання нових технологій енергопостачання, енергоспоживання та удосконалення системи контролю за використанням енергоносіїв у м. Харкові, Харківської області та Україні, в цілому;

- організація і проведення на базі Мегаполісу ХНУМГ ім. О.М.Бекетова навчально-практичних занять, наукових семінарів, виставок, конференцій, презентацій, у тому числі і міжнародних.

Контакти: Керівник НТЦЕТ д.т.н., професор Говоров П.П. тел. (057) 707-31-75

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ліцензія та перелік робіт електротехнічної лабораторії

ГНДЛ по обстеженню та випробуванню будівельних конструкцій і матеріалів

Лабораторія відповідає критеріям атестації й атестована на проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду згідно з галуззю атестації (свідоцтво про атестацію № 100-3284/2009 від 1.06.2009 р.), а саме:

           - контроль дефектів будівельних конструкцій;

           - геометричні параметри будівельних конструкцій;

           - міцність бетону будівельних конструкцій;

           - міцність металевих конструкцій та арматури;

           - товщина захисного шару бетону з глибини розміщення арматури.

Контактна інформація: (057) 707-31-53; Е-mail: ndsh2016@gmail.com

Завідувач лабораторії - Кошман Євген Вікторович

Ліцензія та перелік робіт лабораторії

Патентно-ліцензійний відділ

Контактна інформація: (057)707-32-28; E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Патентно-ліцензійний відділ науково-дослідної частини створено у Хар­ківському національному університеті міського господарства імені О.М.Бекетова з метою ефективного використання інтелектуального потенціалу, забезпечення високого рівня і підвищення ефективності науково-дослідних робіт, захисту пріоритету – здійснення робіт по правовому захисту винаходів і корисних моделей, виявлених у наукових дослідженнях, забезпечення їх патентоспроможності, пате­нтної чистоти і конкурентоспроможності на зовнішньому ринку.

           Основними завданнями відділу є:

 1. Забезпечення набуття Університетом майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності (винаходи, корисні моделі), що створені в результаті її наукової, науково-технічної та науково-дослідної діяльності;
 2. Участь у заходах щодо забезпечення захисту і правомірного використання об'єктів права інтелектуальної власності;
 3. Інформаційно-аналітичне забезпечення робіт по створенню, охо­роні та захисту об'єктів права інтелектуальної власності;
 4. Підготовка пропозицій щодо віднесення наукової, науково-технічної, науково-дослідної та іншої інформації до комерційної таємниці;
 5. Аналіз результатів наукової, науково-технічної, науково-дослідної діяльності щодо можливості їх відкритого опублікування, використання, експонування, передання третім особам і в інформаційні центри, включення до баз даних й інших форм інформації, доступних невизначеному колу осіб;
 6. Проведення разом з іншими підрозділами Університету моніторингу і аналізу результатів наукової, науково-технічної та науково-дослідної діяльності для своєчасного виявлення об'єктів права інтелектуальної власності;
 7. Участь у підготовці та поданні документів (заявок) на об'єкти права інтелектуальної власності у визначені законодавством органи для патентування в Україні та іноземних державах відповідно до національних і міжнародних процедур;
 8. Участь у підготовці договорів між роботодавцем і винахід­никами, іншими авторами об'єктів інтелектуальної власності за умови пере­дачі прав на об'єкти інтелектуальної власності, створеними у зв'язку з виконанням службових обов'язків чи за дорученням роботодавця;
 9. Сплата зборів за дії, пов'язані із забезпеченням правової охорони об'єктів промислової власності та державної реєстрації авторського права;
 10. Розробка нормативних і методичних документів Університету, що регламентують питання створення і правової охорони об'єктів права інтелектуа­льної власності, виплати винагород та інших форм заохочення працівникам – винахідникам і особам, які сприяли цій діяльності; забезпечення перевірки виконання зазначених документів структурними підрозділами Університету;
 11. Участь у заходах з організації наукової, науково-технічної і науково-дослідної робіт у сфері інтелектуальної власності в Університеті;
 12. Підготовка в межах компетенції відділу звітів щодо його діяльності;
 13. Надання працівникам Університету і особам, які навчаються в Університеті, консультативно-правової, інформаційної і практичної допомоги в реалізації ними особистих немайнових і майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності і пільг, передбачених правовими актами України та Університету, у тому числі прав працівників-винахідників на винагороду за використання об'єктів права інтелектуальної власності, створених ними у зв'язку з виконанням трудового договору чи доручення роботодавця;
 14. Аналіз стану наукової, науково-технічної та науково-дослідної діяльності Університету в цілому та окремо його підрозділів у сфері інтелектуальної власності.

Відділ організації держбюджетних та госпдоговірних робіт НДЧ

Контактна інформація: (057) 707-32-28; (057) 707-31-58;

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Відділ організації держбюджетних та госпдоговірних робіт НДЧ  здійснює методичне керівництво плануванням і складанням звітної документації по госпдоговірних і держбюджетних науково-дослідних роботах, організовує студентську науково-дослідну роботу в Університеті:

 1. Оформлення госпдоговорів із замовниками та актів здачі-прийому виконаних робіт;
 2. Підготовка актів нарядів виконаних робіт викладачами, аспірантами, студентами і співробітниками університету;
 3. Оформлення договорів підряду і актів виконаних робіт;
 4. Реєстрація і облік науково-дослідних робіт університету;
 5. Організація формування і контроль забезпечення виконання госпдоговірних і держбюджетних НДР в університеті;
 6. Підготовка Інформації про виконання паспорту бюджетних програм по НДР у Міністерство освіти і науки України;
 7. Щорічна підготовка бюджетного запиту по бюджетних і спеціальних програмах НДЧ на плановий рік у Міністерство освіти і науки України;
 8. Щоквартальна і щорічна підготовка, передача форм статистичної звітності в Облстатуправління і Міністерство освіти і науки України;
 9. Складання кошторисів по НДЧ, планів використання бюджетних коштів, щомісячних планів використання бюджетних коштів, планів асигнувань по загальному і спеціальному фондах по бюджетних програмах НДЧ і затвердження їх у Міністерстві освіти і науки України (вирішення питань фінансування госпдоговірних і держбюджетних НДР у Міністерстві освіти і науки, молоді і спорту України);
 10. Складання штатних розкладів по бюджетному і спеціальному фондам НДЧ;
 11. Щорічна підготовка інвентаризації госпдоговірних НДР;
 12. Збір заяв і перевірка наказів по госпдоговірних і держбюджетних НДР;
 13. Підготовка фінансових документів для здачі у Держказначейство;
 14. Ведення картотеки виконавців по госпдоговірним і держбюджетним НДР;
 15. Організація I і II етапів Всеукраїнської студентської олімпіади;
 16. Підготовка і проведення Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «фізика»;
 17. Організація і відправка наукових робіт студентів на конкурси різного рівня;
 18. Організація і відправка матеріалів на участь в конкурсах на отримання стипендій Кабінету Міністрів України, Харківської Облдержадміністрації та ін.;
 19. Організація і відправка звітів по стипендіях Кабінету Міністрів України, Харківської Облдержадміністрації та ін.;
 20. Організація, проведення конкурсу держбюджетних НДР і передача їх у Міністерство освіти і науки України для подальшої участі у конкурсі на отримання гранту;
 21. Підготовка щорічного звіту з науково-дослідної роботи і здача його у Міністерство освіти і науки України;
 22. Збір різних даних по кафедрах і факультетах для Міністерства освіти і науки України, Головного управління освіти і науки Харківської облдержадміністрації та ін.;
 23. Збір даних і підведення рейтингової оцінки по кафедрах, факультетах і університету в цілому;
 24. Постійне інформування деканатів і завідувачів кафедр про проведення різних конкурсів і конференцій.

Більше статей...