Центр регіонального розвитку

Cайт Центру регіонального розвитку: region.kname.edu.ua

На підставі договору про співпрацю між Харківською обласною державною адміністрацією, Харківською обласною радою, Харківським національним університетом імені В.Н. Каразіна, Харківським національним університетом міського господарства імені О.М. Бекетова та Асоціацією органів місцевого самоврядування Харківської області на базі Університету створено самостійний структурний підрозділ – Центр регіонального розвитку (далі Центр).

Директором Центру призначено д-ра екон. наук, доцента кафедри міської і регіональної економіки Димченко О.В.

Основними завданнями Центру є:

1) моніторинг та інформування про актуальні міжнародні програми та проекти міжнародної технічної допомоги направлених на регіональний розвиток;

2) консультування та допомога у розробці грантових проектів для подання у міжнародні фонди;

3) участь в підготовці цільових програм та грантових проектів;

4) участь у підготовці та здійсненні заходів щодо реалізації регіональних цільових програм;

5) моніторинг виконання регіональних програм.

Центр відповідно до покладених на нього завдань:

1)бере участь в межах компетенції в підготовці та реалізації складових цільових програм та проектів на території регіону;

2) бере участь в здійсненні аналізу можливих джерел фінансування, пошуку потенційних інвесторів для реалізації проектів на території регіону у тому числі за рахунок міжнародної технічної допомоги;

3) здійснює просвітницьку діяльність шляхом реалізації проектів та проведення тренінгів, семінарів та інших просвітницьких заходів, спрямованих на розробку планів, програм та пропозицій відносно розвитку соціальної, економічної та структурної перебудови регіону;

4) сприяє проведенню наукової діяльності у напрямку регіонального розвитку;

5) надає інформаційно-консультаційні послуги з підготовки комплекту технічної, економічної та іншої необхідної документації до проекту для участі у конкурсах на отримання грантової допомоги;

6) проводить дослідження з актуальних питань розвитку області та органів місцевого самоврядування, що входять до складу області;

7) здійснює моніторинг реалізації проектів, які впроваджуються за участю Центру і поширює відповідні узагальнені дані;

8) готує довідково-інформаційні матеріали щодо міжнародної грантової допомоги, поширює їх у встановленому порядку, у тому числі з використанням мережі Інтернет;

9) сприяє участі місцевих суб'єктів господарювання у конкурсному відборі інвестиційних проектів, що претендують на одержання державної підтримки;

10) бере участь та організовує проведення заходів, спрямованих на поширення кращих практик підготовки та реалізації проектів;

11) бере участь у плануванні та реалізації заходів щодо розбудови регіональної інвестиційної інфраструктури;

12) бере участь у організації та проведені навчання, підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації спеціалістів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері регіонального розвитку та місцевого самоврядування;

13) налагоджує співпрацю з міжнародними організаціями та фондами, надає підтримку в підготовці та реалізації проектів міжнародної технічної допомоги, спрямованої на розвиток регіону;

14) бере участь у діяльності консультативно-дорадчих та робочих органів з питань розвитку регіонів;

15) розробляє за дорученням органів місцевого самоврядування стратегії розвитку, здійсненні комплексної оцінки територій;

16) співпрацює з закордонними агентствами регіонального розвитку та іншими недержавними установами (інноваційними центрами, бюро технологічного розвитку, тощо) у напрямку використання їх досвіду стосовно діяльності, спрямованої на структурну перебудову та розвиток територій;

17) виконує інші функції згідно з покладеними на нього завданнями.

Освітньо-виробничий центр "Сучасні технології в енергетиці"

Контактна інформація: Рапіна Костянтин Олександрович (057) 707-31-07

На підставі договорі про співпрацю між компаніями-виробниками енергетичного обладнання ТОВ «НТК Енерго-Тайм», «ИЭК Холдинг» (Росія) та Харківським національним університетом міського господарства імені О.М.Бекетова на базі Університету створено Освітньо-виробничий центр «Сучасні технології в енергетиці» (далі ОВЦ СТЕ).

Директором центру призначити канд. техн. наук, доцента Мірошника О.В.

При ОВЦ СТЕ створено робочу групу з енергоаудиту:

- канд. техн. наук, доцент Доценко С.І.;

- канд. техн. наук, доцент Калюжний Д.М.;

- канд. техн. наук, доцент Рапіна К.О.

Головні завдання діяльності ОВЦ СТЕ

1. Отримання науковими і науково-педагогічними працівниками університету, студентами, аспірантами і докторантами значних наукових результатів, створення конкурентоспроможних на світовому ринку науково-технічних розробок та новітніх технологій в галузі енергетики.

2. Створення наукової та освітньої бази для підготовки студентів, аспірантів і докторантів, підвищення наукової кваліфікації науково-педагогічних і наукових працівників шляхом здійснення ними спільних наукових досліджень і розробок, зокрема із залученням наукових установ Національної та галузевих академій наук, підвищення кваліфікації інженерно-технічних працівників енергетичної галузі, співробітників інших організацій та установ.

3. Здійснення маркетингу в науково-технічній сфері відповідно до напряму досліджень та розробок, провадження інноваційної діяльності.

4. Сприяння накопиченню наукових та практичних знань студентами, аспірантами і докторантами для подальшого їх працевлаштування за фахом.

5. Організація та проведення науково-освітньої, науково-дослідної, інноваційної та міжнародної діяльності спільно з факультетами та іншими структурними підрозділами ХНУМГ імені О.М. Бекетова.

6. Впровадження результатів науково-дослідних робіт та інноваційної діяльності в навчальний процес ХНУМГ імені О.М. Бекетова з метою підвищення якості навчального процесу та забезпечення високого рівня науково-дослідної складової навчальних планів.

7. Співпраця з підприємствами, організаціями, фірмами, ВНЗ енергетичного профілю з метою вдосконалення матеріально-технічної бази ОВЦ СТЕ, розробки і впровадження інноваційних технологій.

8. Надання різних видів наукоємних та освітніх послуг, виконання робіт за профілем наукових напрямів діяльності ОВЦ СТЕ за договорами з замовниками робіт та споживачами послуг.

9. ОВЦ СТЕ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з кафедрами та структурними підрозділами ХНУМГ імені О.М. Бекетова, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, а також з підприємствами, установами, організаціями та об'єднаннями громадян як на території України, так і за кордоном.

Основні напрями діяльності ОВЦ СТЕ:

1. Проведення фундаментальних і прикладних досліджень, зокрема міждисциплінарних, які відповідають світовому рівню.

2. Створення конкурентоспроможних на світовому ринку науково-технічних продуктів, виробів, зразків нової техніки, технологій, надання наукомістких послуг, орієнтованих на ринок високих технологій.

3. Здійснення трансферу технологій у рамках науково-технічної і виробничої кооперації та співробітництва університету з промисловістю та підприємництвом, сприяння формуванню інноваційного підприємницького середовища.

4. Забезпечення умов для підготовки студентів, аспірантів і докторантів відповідно до головних напрямів наукової та науково-технічної діяльності ОВЦ СТЕ і вимог інноваційного розвитку економіки.

5. Спільно з кафедрами та структурними підрозділами ХНУМГ імені О.М. Бекетова удосконалення й реалізація освітніх програм вищої і післявузівської професійної освіти на основі державних освітніх стандартів, підготовка науково-методичної бази підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних працівників, інженерно-технічних працівників енергетичної галузі, співробітників інших організацій та установ, післядипломна підготовка та перепідготовка кадрів за головними напрямами наукової і науково-технічної діяльності ОВЦ СТЕ.

6. Використання кадрового наукового потенціалу ОВЦ СТЕ для вирішення актуальних наукових і науково-технічних проблем розвитку економіки.

7. Інтегрування науково-навчальної діяльності ОВЦ СТЕ з науковою діяльністю академічних наукових установ та виробничою діяльністю підприємств енергетичної галузі.

8. Міжнародне наукове, науково-технічне та освітнє співробітництво у межах укладених договорів університету з університетами-партнерами, підприємствами, фірмами, фондами.

9. Комерціалізація результатів науково-дослідної, науково-освітньої та інноваційної діяльності, здійснення інших видів діяльності, що приносить дохід відповідно до законодавства України та Статуту ХНУМГ імені О.М. Бекетова.

10. Проведенпя наукових заходів – семінарів, конференцій, симпозіумів.

Научный парк «Наукоград-Харьков»

Наукоград-ХарьковВ марте 2012 года при поддержке Национальной академии наук Украины, Министерства образования и науки Украины, Харьковской областной государственной администрации и Харьковского городского совета с целью развития научно-технической и инновационной деятельности в Харьковском регионе, эффективного и рационального использования имеющегося научного потенциала, материально-технической базы для коммерциализации результатов научных исследований и их внедрения на отечественном и зарубежных рынках, начал свою деятельность Научный парк (НП) «Наукоград-Харьков».

 Основателями НП «Наукоград-Харьков» выступили:

 - «Институт проблем машиностроения им. А.М. Подгорного НАН Украины» научное учреждение в лице директора Мацевитого Юрия Михайловича;

 - «Научно-технический концерн «ИПМаш НАН Украины» государственное предприятие в лице исполнительного директора Кравченко Олега Викторовича;

- «Академический научно-образовательный комплекс «Ресурс» добровольное объединение научных и учебных заведений г. Харькова в лице исполнительного директора Русанова Андрея Викторовича.

Президент НП «Наукоград-Харьков» – академик НАН Украины Мацевитий Ю.М., вице-президент – академик Международной инженерной академии, действительный член Академии строительства Украины Бабаєв В.М.


                Научно-технический совет НП «Наукоград-Харьков»:

- Председатель Научно-технического совета – академик НАНУ Мацевитий Юрий Михайлович, директор Института проблем машиностроения им. А.М. Подгорного НАН Украины;

- Ученый Секретарь Научно-технического совета – Чижов Владимир Петрович, заместитель Генерального директора ННЦ Харьковского физико-технического института по экономике;

Члены Научно-технического совета:

Кривцов Александр Станиславович – первый заместитель Харьковского городского Головы;

Савин Евгений Евгеньевич – заместитель Председателя Харьковской областной государственной администрации;

Неклюдов Иван Матвей – генеральный директор ННЦ Харьковского физико-технического института;

Бакиров Виль Савбанович – ректор Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина;

Бабаев Владимир Николаевич – ректор Харьковского национального университета городского хозяйства имени А.Н. Бекетова;

Кривцов Владимир Станиславович – ректор Национального аэрокосмического университета им. М.Е. Жуковського «Харьковский авиационный институт»;

Товажнянський Леонид Леонидович – ректор Национального технического университета «Харьковский политехнический институт»;

Данько Николай Иванович – ректор Украинской государственной академии железнодорожного транспорта;

Бондаренко Михаил Федорович – ректор Харьковского национального университета радиоэлектроники;

Туренко Анатолий Николаевич – ректор Харьковского национального автомобильно-дорожного университета;

Шкодовський Юрий Михайлович – ректор Харьковского национального университета строительства и архитектуры.

Приоритетные направления деятельности Научного парка:

- тепловая энергетика;

- ядерная энергетика и радиационные технологии;

- машиностроение и высокие машиностроительные технологии;

- энергоэффективность и ресурсозбережение, энергореставрация зданий;

- топливные технологии;

-  техногенная безопасность;

- нетрадиционная энергетика и альтернативные источники энергии;

- физика твердого тела, материаловедение и нанотехнологии;

- физика низких температур и низкотемпературные технологии;

- жилищно-коммунальное хозяйство;

- информационные технологии;

- строительный комплекс;

- транспорт;

- технология и оборудование двойного назначения.

Основными заданиями деятельности Научного парка являются:

 • создание новых видов инновационного продукта, осуществления мероприятий относительно коммерциализации, организации и обеспечения производства наукоемкой, конкурентоспособной на внутренних и внешних рынках инновационной продукции;
 • информационно-методическое, правовое и консалтинговое обеспечение основателей и партнеров Научного парка, предоставления патентно-лицензионной помощи;
 • привлечение студентов, выпускников, аспирантов, научных работников и работников высших учебных заведений и учреждений НАН Украины, которые входят в состав АНОК «Ресурс» к разрабатыванию и выполнению проектов Научного парка;
 • содействия развитию и поддержки малого инновационного предприятия;
 • организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов, необходимых для разрабатывания и реализации проектов Научного парка;
 • привлечение и использование в своей деятельности рискового (венчурного) капитала, поддержка наукоемкого производства;
 • защита и представительство интересов основателей и партнеров Научного парка в органах государственной власти и органах местного самоуправления, а также в отношениях с другими субъектами ведения хозяйства во время организации и выполнения проектов Научного парка в пределах, определенных учредительными документами Научного парка;
 • развитие международного и отечественного сотрудничества в сфере научно-технической и инновационной деятельности, содействие привлечению иностранных инвестиций;
 • выполнение других функций, не запрещенных законодательством Украины.

Совет Молодых ученых

Совет молодых ученых (СМУ) создан 27 марта 2012 года с целью объединения научной молодежи Университета, развития и сохранения интеллектуального потенциала, реализации профессиональных, творческих и других интересов молодых ученых.

Деятельность СМУ состоит в реализации проектов направленных на:

- всестороннее содействие молодежи в научной деятельности;

- содействие реализации молодежных научных инициатив;

- защиту и реализацию интересов молодых ученых в социально-профессиональной сфере;

- содействие социально-профессиональному росту молодых ученых;

- решение важных проблем социально-экономического развития Украины и Харьковского региона.

СМУ является постоянно действующим общественным органом при научно-исследовательском секторе ХНУГХ имени А.Н. Бекетова.

Молодому ученому, который желает вступить в состав СМУ, необходимо заполнить и подать Председателю СМУ заявление соответствующей формы. При отсутствии научной степени, молодому ученому необходимы также рекомендация научного руководителя или члена СМУ. Рассмотрение заявлений и утверждение кандидатур на вступление в состав СМУ происходит на заседании Правления. О выходе из состава СМУ молодой ученый сообщает Председателю СМУ заявлением в произвольной форме.

Положение СМУ

Научно-технический центр энергоэффективных технологий

 Научно-технический центр энергоэффективных технологий (НТЦЭТ) создан при Харьковском национальном университета городского хозяйства имени А.Н. Бекетова (ХНУГХ) для организации и проведения энергоаудита зданий, сооружений и предприятий в целом, координации деятельности специалистов и преподавателей в области разработки энергосберегающих технологий, также их внедрение в городском хозяйстве Украины, и следующей интеграции науки в учебный процесс ХНУГХ.

НТЦЭТ осуществляет научно-исследовательскую, учебно-образовательную, прогнозно-аналитическую деятельность в сфере развития и внедрения энергоэффективных технологий в жилищно-коммунальной и промышленной сферах г. Харькова, Харьковской области и Украины в целом, участвует в разработке перспективных планов и программ энергоснабжения и энергопотребления.

Направления деятельности НТЦЭТ:

- участие в подготовке и проведении единой научно-технической и учебно-методической политики в области внедрения энергоэффективных технологий в жилищно-коммунальной и промышленной сфере г. Харькова, Харьковской области и Украины в целом;

- координация деятельности научных работников и преподавателей ХНУГХ, которые ведут научные исследования в области разработки и внедрения современных энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий;

- подготовка предыдущих технико-экономических обоснований проектов по энергоэффективности с целью получения внутренних и иностранных инвестиций;

- совершенствование средств сохранности, накопления и систематизации информации и учебно-методического обеспечения в сфере энергоэффективных технологий путем внедрения новых программ и технических средств, информационных технологий, в том числе геоинформационных, а также передача в установленном порядке информации заинтересованным предприятиям и службам;

- анализ передового отечественного и мирового опыта разработок и использования новых технологий энергоснабжения, энергопотребления и усовершенствования системы контроля за использованием энергоносителей в г. Харькове, Харьковской области и Украине в целом;

- организация и проведение на базе «Центра Мегаполис» ХНУГХ учебно-практических занятий, научных семинаров, выставок, конференций, презентаций, в том числе международных.

Контакты: Руководитель НТЦЭТ д.т.н., профессор Говоров Ф.П. тел. (057) 707-31-75

Е-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Лицензия и перечень работ электротехнической лаборатории

ГНДЛ по обстеженню та випробуванню будівельних конструкцій і матеріалів

Отраслевая научно-исследовательская лаборатория по обследованию и испытанию строительных конструкций и материалов кафедры строительных конструкций

Лаборатория отвечает критериям аттестации и аттестована на проведение измерений в сфере распространения государственного метрологического надзора согласно отрасли аттестации (свидетельство об аттестации № 100-3284/2009 от 1.06.2009 г.), а именно:

- контроль дефектов строительных конструкций;

- геометрические параметры строительных конструкций;

- прочность бетона строительных конструкций;

- прочность металлических конструкций и арматуры;

- толщина защитного слоя бетона из глубины размещения арматуры.

Контактная информация: (057) 707-31-53; Е-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Заведующий лаборатории - Кошман Евгений Викторович

Лицензия и перечень работ лаборатории

Патентно-лицензионный отдел

Контактна інформація: (057)707-32-28; E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Патентно-ліцензійний відділ науково-дослідної частини створено у Хар­ківському національному університеті міського господарства імені О.М.Бекетова з метою ефективного використання інтелектуального потенціалу, забезпечення високого рівня і підвищення ефективності науково-дослідних робіт, захисту пріоритету – здійснення робіт по правовому захисту винаходів і корисних моделей, виявлених у наукових дослідженнях, забезпечення їх патентоспроможності, пате­нтної чистоти і конкурентоспроможності на зовнішньому ринку.

           Основними завданнями відділу є:

 1. Забезпечення набуття Університетом майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності (винаходи, корисні моделі), що створені в результаті її наукової, науково-технічної та науково-дослідної діяльності;
 2. Участь у заходах щодо забезпечення захисту і правомірного використання об'єктів права інтелектуальної власності;
 3. Інформаційно-аналітичне забезпечення робіт по створенню, охо­роні та захисту об'єктів права інтелектуальної власності;
 4. Підготовка пропозицій щодо віднесення наукової, науково-технічної, науково-дослідної та іншої інформації до комерційної таємниці;
 5. Аналіз результатів наукової, науково-технічної, науково-дослідної діяльності щодо можливості їх відкритого опублікування, використання, експонування, передання третім особам і в інформаційні центри, включення до баз даних й інших форм інформації, доступних невизначеному колу осіб;
 6. Проведення разом з іншими підрозділами Університету моніторингу і аналізу результатів наукової, науково-технічної та науково-дослідної діяльності для своєчасного виявлення об'єктів права інтелектуальної власності;
 7. Участь у підготовці та поданні документів (заявок) на об'єкти права інтелектуальної власності у визначені законодавством органи для патентування в Україні та іноземних державах відповідно до національних і міжнародних процедур;
 8. Участь у підготовці договорів між роботодавцем і винахід­никами, іншими авторами об'єктів інтелектуальної власності за умови пере­дачі прав на об'єкти інтелектуальної власності, створеними у зв'язку з виконанням службових обов'язків чи за дорученням роботодавця;
 9. Сплата зборів за дії, пов'язані із забезпеченням правової охорони об'єктів промислової власності та державної реєстрації авторського права;
 10. Розробка нормативних і методичних документів Університету, що регламентують питання створення і правової охорони об'єктів права інтелектуа­льної власності, виплати винагород та інших форм заохочення працівникам – винахідникам і особам, які сприяли цій діяльності; забезпечення перевірки виконання зазначених документів структурними підрозділами Університету;
 11. Участь у заходах з організації наукової, науково-технічної і науково-дослідної робіт у сфері інтелектуальної власності в Університеті;
 12. Підготовка в межах компетенції відділу звітів щодо його діяльності;
 13. Надання працівникам Університету і особам, які навчаються в Університеті, консультативно-правової, інформаційної і практичної допомоги в реалізації ними особистих немайнових і майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності і пільг, передбачених правовими актами України та Університету, у тому числі прав працівників-винахідників на винагороду за використання об'єктів права інтелектуальної власності, створених ними у зв'язку з виконанням трудового договору чи доручення роботодавця;
 14. Аналіз стану наукової, науково-технічної та науково-дослідної діяльності Університету в цілому та окремо його підрозділів у сфері інтелектуальної власності.

Відділ організації держбюджетних та госпдоговірних робіт НДЧ

Контактна інформація: (057) 707-32-28; (057) 707-31-58;

Е-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Відділ організації держбюджетних та госпдоговірних робіт НДЧ  здійснює методичне керівництво плануванням і складанням звітної документації по госпдоговірних і держбюджетних науково-дослідних роботах, організовує студентську науково-дослідну роботу в Університеті:

 1. Оформлення госпдоговорів із замовниками та актів здачі-прийому виконаних робіт;
 2. Підготовка актів нарядів виконаних робіт викладачами, аспірантами, студентами і співробітниками університету;
 3. Оформлення договорів підряду і актів виконаних робіт;
 4. Реєстрація і облік науково-дослідних робіт університету;
 5. Організація формування і контроль забезпечення виконання госпдоговірних і держбюджетних НДР в університеті;
 6. Підготовка Інформації про виконання паспорту бюджетних програм по НДР у Міністерство освіти і науки України;
 7. Щорічна підготовка бюджетного запиту по бюджетних і спеціальних програмах НДЧ на плановий рік у Міністерство освіти і науки України;
 8. Щоквартальна і щорічна підготовка, передача форм статистичної звітності в Облстатуправління і Міністерство освіти і науки України;
 9. Складання кошторисів по НДЧ, планів використання бюджетних коштів, щомісячних планів використання бюджетних коштів, планів асигнувань по загальному і спеціальному фондах по бюджетних програмах НДЧ і затвердження їх у Міністерстві освіти і науки України (вирішення питань фінансування госпдоговірних і держбюджетних НДР у Міністерстві освіти і науки, молоді і спорту України);
 10. Складання штатних розкладів по бюджетному і спеціальному фондам НДЧ;
 11. Щорічна підготовка інвентаризації госпдоговірних НДР;
 12. Збір заяв і перевірка наказів по госпдоговірних і держбюджетних НДР;
 13. Підготовка фінансових документів для здачі у Держказначейство;
 14. Ведення картотеки виконавців по госпдоговірним і держбюджетним НДР;
 15. Організація I і II етапів Всеукраїнської студентської олімпіади;
 16. Підготовка і проведення Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «фізика»;
 17. Організація і відправка наукових робіт студентів на конкурси різного рівня;
 18. Організація і відправка матеріалів на участь в конкурсах на отримання стипендій Кабінету Міністрів України, Харківської Облдержадміністрації та ін.;
 19. Організація і відправка звітів по стипендіях Кабінету Міністрів України, Харківської Облдержадміністрації та ін.;
 20. Організація, проведення конкурсу держбюджетних НДР і передача їх у Міністерство освіти і науки України для подальшої участі у конкурсі на отримання гранту;
 21. Підготовка щорічного звіту з науково-дослідної роботи і здача його у Міністерство освіти і науки України;
 22. Збір різних даних по кафедрах і факультетах для Міністерства освіти і науки України, Головного управління освіти і науки Харківської облдержадміністрації та ін.;
 23. Збір даних і підведення рейтингової оцінки по кафедрах, факультетах і університету в цілому;
 24. Постійне інформування деканатів і завідувачів кафедр про проведення різних конкурсів і конференцій.

Еще статьи...